ಪ್ರದರ್ಶನ

2019 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ

exhibition1
exhibition2
exhibition
exhibition3

ಚೀನಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಳ 2020 - CIOSH ಬೀಜಿಂಗ್

China labor protection products fair 2020-7
China labor protection products fair 2020
China labor protection products fair 2020-6
China labor protection products fair 2020-1
China labor protection products fair 2020-2
China labor protection products fair 2020-3
China labor protection products fair 2020-4
China labor protection products fair 2020-5

ಚೀನಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಳ 2020 - CIOSH ಶಾಂಘೈ

100 ನೇ ಚೀನಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಳ. ಶಾಂಗ್‌ಹೈ

China labor protection products fair 2020 - Shanghai1
China labor protection products fair 2020 - Shanghai
China labor protection products fair 2020 - Shanghai2
China labor protection products fair 2020 - Shanghai3